High performance teams in hun kracht

Hoe bouw ik High Performance Teams (HPT) die bijdragen aan het bedrijfsresultaat? Dit is een vraag die we vaak krijgen. Niet gek natuurlijk want we weten allemaal dat de manier waarop medewerkers met elkaar samenwerken (teamwork) cruciaal is voor top resultaten. Al jarenlang zoeken we naar de perfecte invulling van teams om deze succesvol te maken. Uit diverse onderzoeken blijkt dat teams tot hogere prestaties komen, en dat leden van teams gelukkiger en gezonder zijn, naarmate de wijze van teamwork beter is. Maar tegelijkertijd weten we ook dat het ene team het andere team niet is, en dat de samenstelling van deze teams dusdanig moet worden aangepast om tot goede resultaten te komen. Maar hoe kom je tot een ‘high performance team’ (HPT) en welke ‘ingrediënten’ zijn daarvoor nodig?

Wat is een High Performance Team?

Onder een High Performance Team verstaan we een hecht team, gericht op een doel. Dit doel bereiken HPT’s op een kwalitatief hoogwaardige wijze, met zo min mogelijk tijd en geld, volgens de geldende regels en normen.

Hip kantoor

14 bouwstenen van een High Performance Team

Bovenstaande definitie is weer onder te verdelen in 14 bouwenstenen voor succesvolle High Performance Teams. Let wel, elke bouwsteen heeft overlap met andere bouwstenen. Een bouwsteen overslaan of geen aandacht geven, geeft geen stabiel fundament voor een HPT. De bouwstenen worden hieronder stuk voor stuk toegelicht.

De resultaten of doelen zijn voor ieder team, in elke organisatie, anders. Als je als team gezamenlijk helder geformuleerde teamdoelen nastreeft, versterkt dit de bevlogenheid binnen het team. Als je scherp voor ogen hebt waar je voor staat met elkaar en je met elkaar de lat hoog legt, creëer je een gevoel van trots en passie om de schouders eronder te zetten. Dit gaat beter wanneer er bij een team niet duidelijk is wat de doelen zijn. Ook bij samenwerking gericht op de taak werk je nauw samen en ben je afhankelijk van elkaar. Hierdoor kunnen leden van een High Performance Team zich gesterkt voelen in het aangaan van nieuwe uitdagingen.Zorg er dus voor dat de doelen binnen het HPT duidelijk, realistisch, zinvol, ambitieus, maar ook meetbaar zijn. De teamleden moeten zich volledig in het doel kunnen vinden, zij moeten het doel gaan dragen.

De auteurs Ben Kuipers en Sandra Groeneveld van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben in samenwerking met InternetSpiegel (medewerkers onderzoek) wetenschappelijk onderzoek gedaan naar een groot aantal ‘high performance teams’. Dit onderzoek heeft zicht gebracht op hoe het komt dat HPT’s prestaties leveren en tot grotere hoogte komen dan andere teams. In hun boek ‘De kracht van High Performance Teams’ verdelen zij het bereiken van doelen onder in drie maatstaven. Namelijk de mate van effectiviteit, efficiëntie en legitimiteit.

Teameffectiviteit is de mate waarin teams erin slagen om hun doelen te behalen en de kwaliteit die zij hierin leveren. Zowel als team gezamenlijk, als per teamlid. Door een onderlinge samenwerking van teamleden raken ze van elkaar afhankelijk en worden zij door elkaar geïnspireerd. Dit heeft tot gevolg dat zij zich gesterkt voelen in het aangaan van (eventuele) nieuwe uitdagingen.

Het doel waar het team voor gaat moet worden bereikt met beschikbare middelen. Denk hierbij aan tijd (werknemersuren), geld (budgetten), talenten (zie bouwsteen 12) en eventueel het gebruik van materialen. Hoe gaat het team hiermee om en in welke mate verhoudt het bovenstaande zich met elkaar?

Wat is het maatschappelijk belang van de organisatie? In welke mate houdt het team zich aan de normen en waarden van de organisatie. Wat zijn de kernwaarden van het High Performance Team? En handelt het team hiernaar? Houd elkaar hierin scherp! Stel jezelf en jouw HPT de vraag: Wie en wat willen we zijn voor onze klanten?

Teameffectiviteit, teamefficiëntie en teamlegitimiteit hebben gezamenlijk een groot positief effect op de teambevlogenheid. Bij teambevlogenheid voelen de teamleden zich verbonden met elkaar en delen ze dezelfde waarden. In het wetenschappelijk onderzoek van Kuipers en Groeneveld kwam ook naar voren dat de High Performance Teams die heel goed scoren op mate van effectiviteit, efficiëntie als legitimiteit van het team, ook heel hoog scoren op ‘teambevlogenheid’. Bij Low Performance Teams scoren de teams lager op deze drie onderdelen, wanneer zij ook lager scoren op teambevlogenheid.

 Vaak wordt er binnen een organisatie gekeken naar de bevlogenheid van individuele medewerkers. Dat is de motivatie van de individuele medewerker in overtreffende trap. De medewerker gaat helemaal op in zijn/haar werk, voelt zich hiermee vervlochten. Teambevlogenheid geeft de bevlogenheid van het hele team weer. Voor de duidelijkheid; het is hier geen optelsom van alle bevlogene medewerkers. Het gaat om de ‘spirit’ in het team, het ‘together we are one’ gevoel. Het bereiken van iets magnifieks! Als High Performance Teams duidelijke doelen voor ogen hebben, de lat hoog (blijven) leggen zodat zij de passie in hun werk behouden en een goede samenwerking hebben om hun taken te volbrengen, dan wordt de teambevlogenheid van het team versterkt.

Teamleden van een High Performance Team voelen zich verbonden met elkaar. Zij zijn loyaal naar elkaar toe, naar zichzelf en delen bepaalde waarden. Zij kunnen zich identificeren met het team. Deze mate van commitment zien we ook sterk terug bij teambevlogenheid. Daarnaast is er veel energie voelbaar binnen het team. De teamleden houden van hun werk en steken elkaar hierin aan. De leden van een High Performance Team zijn ontzettend ijverig in hun werk en raken door zichzelf en elkaar geïnspireerd. Gezamenlijke trots speelt een grote rol, en vergroot het oppakken van nieuwe uitdagingen met elkaar.

Tot slot is de motivatie groot bij High Performance Teams om een maatschappelijke of publieke bijdrage te leveren. Het werken aan een hoger doel geeft het team energie en enthousiasme.

Het aangaan van nieuwe uitdagingen als team, maar ook het boeken van goede resultaten, begint bij vertrouwen en transparantie binnen het team. Door transparantie komt er namelijk een vorm van vertrouwen vrij, wat op haar beurt weer leidt tot zelfvertrouwen om naar eigen inzicht te handelen. Volgens Patrick Lencioni, een specialist in teameffectiviteit, is vertrouwen dé zekerheid van je teamleden dat de intenties van jou, als collega, goed zijn en er geen reden is om wantrouwend te zijn. Vertrouwen vormt de basis van een goed functionerend team. Elk teamlid durft zichzelf kwetsbaar op te stellen, (h)erkent zijn/haar valkuilen, durft feedback te geven en te vragen en om hulp te vragen.

Een High Performance Team is zelfstandig en neemt zelf initiatief om tot betere prestaties te komen. Het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat iedereen zijn invloed heeft in het team, zowel in de werkwijze en besluitvormingen als het eindresultaat. Dit is de factor binnen een samenwerking waarbij teamleden betrokken raken en meewerken aan het teamdoel. Lees hier meer over zelforganisatie.

Vanzelfsprekend is communicatie een belangrijk ingrediënt voor succesvolle samenwerking. High Performance Team maken gebruik van slimme onderlinge informatie-uitwisseling en kennisbenutting. Zonder uitwisseling van gedachten en informatie tussen teamleden is er geen succesvolle samenwerking mogelijk. Misverstanden en onbegrip kunnen snel leiden tot conflict en wantrouwen. Directe en eerlijke communicatie is belangrijk. Neem jouw teamleden mee in jouw ideeën, motieven en onzekerheden. Hiermee vergroot je het vertrouwen.

De leidinggevende moet een High Performance Team als belangrijk achten. Dit maakt de leidinggevende waar door de samenwerking van het HPT-team voor de volle 100% te ondersteunen. En door het werken aan teamdoelen optimaal te stimuleren. Hoe je samenwerkt aan resultaten lees je in dit blog over een succesformule voor optimale teamsamenwerking.

Het hebben van wederzijds respect binnen High Performance Teams is van belang omdat ieder teamlid naast vele gemeenschappelijke kenmerken en competenties, ook andere eigenschappen en/of vaardigheden kan hebben. Het inzichtelijk hebben van elkaars talenten en beperkingen, is niet genoeg. Je moet het ook respecteren en waarderen.

Het tonen van waardering in elkaars sterke kanten speelt een grote rol! Door op de hoogte te zijn van elkaars kernkwaliteiten en deze te accepteren, respecteren en waarderen sta je als team in je kracht. Ook is het belangrijk om op vaste momenten reflectiemomenten te hebben.

High Performance Team onderhouden ook nauw de banden met betrokken stakeholders. Met hun feedback kom je als het team tot betere prestaties.

Aangezien de leden van een High Performance Team onderling sterk verbonden zijn, is het van belang om het team te betrekken in het aannemen van nieuwe collega’s. De teamleden kunnen kijken of de nieuwe collega goed binnen het team past. Een HPT heeft namelijk veel met elkaar ‘gemeen’. De gemeenschappelijke motivatie, normen en waarden van de teamleden heeft als uitkomst, een goede samenwerking, houding en prestatie van het team. Hierbij moet wel een kanttekening worden geplaatst. Teamleden onderling moeten niet in alles matchen. Naast het hebben van dezelfde drijfveren en dergelijke, ligt de uitdaging in het aanvullen van elkaars talenten binnen het team. Ieder teamlid heeft per slot van rekening zijn eigen kennis, vaardigheden, gedrag en houding. Door het samenbrengen van alle talenten kom je tot de mooiste resultaten.

Heb het lef om het anders te doen. En doe dat niet helemaal in je uppie, maar betrek íedereen van je HPT vanaf het begin zodat je samen de successen kunt vieren!

Sta jij voor de uitdaging om een High Performance Team neer zetten? En wil je meer weten over de dynamiek hiervan? Neem dan contact met ons op.